Capolavori dal Mondo – CINA

Mi-Lorenteggio [20 gennaio 2018]
Radio Lombardia [21 gennaio 2018]
Mente locale Milano [23 gennaio 2018]
Radio Nolo [23 gennaio 2018]
La Milano [26 gennaio 2018]
City Sightseeing Italy [26 gennaio 2018]
Mi-Tomorrow [31 gennaio 2018]
Evensi [gennaio 2018]
Eventa [gennaio 2018]
Cina Oggi [gennaio 2018]
PartecipaMi [gennaio 2018]